DamnLyrics - The center provides all the lyrics

Uthando - Sjava     
Page format: Left Center Right
Direct link:
BB code:
Embed:

Uthando Lyrics


ng'hambe kwaze kwashon'ilanga mamaa
ng'ufunani nothando lwangempela
eng'batholayo badlala ngam
badlala ngothando lwamiingisize) ubuyimpendulo yami
ngoba uthando lungehlule mhmmthando lungehlule mama (yee hee)thando ng'yakubonga ng'geza izandla
ntliziyo yam suyiphendule into yok' dlalakanti thando yini lena uyifuna kimi?
kanti thando ngempela yini lena uyifuna kimi?ngoba bonke mina eng'hlangene nabo ngibathandilee
okubuhlungu nengibathandile bangiphoxileyazi kubuhlungu ukuthanda umuntu
uthi umnika uthando lwakho yena don't appreciate it mmhmmthey just don't appreciate it (yeyii yeah)uthando aluboni
abadlale ngothando lwam
ai ang'basolivele kunjalo
ukungazi kufana nokungaboning'hambe kwaze kwashon'ilanga mamaa
ng'funana nothando lwangempelaeng'batholile badlala ngam
badlala ngothando lwami(x2 ng'size) ubeyimphendulo yami
ngoba uthando lungehlule mmhmmthando lungehlule mamaa yee hehphinde undibone ndithemb'umuntu
phinde undibone ndithand'umuntu
(ye yeah) ngithi uphinde ung'bone ng'thand'umuntuphinde ung'bone ng'themb 'umuntu
phinde ung'bone ng'thath'ithemba lamingilibeka kumuntu wasemhlabeningingabathanda bonke

kodwa ungathembi noyedwa
noma uthanda umuntu umthande ubuyela ngenenongoba umuntu akuyena owakini
umuntu 'zokujikela eminithatha kimi
lendlela ng'yayazi mina ng'yihambileusethandweni la awunandaba gcine sowulimelevula amehlo
uvale intliziyok'semhlabeni lana kugcwele iy'lingong'hambekwaze kwashon'ilanga mamaa
ng'funana nothando lwangempelaeng'batholayo badlala ngam
badlala ngothando lwami(x2 ng'size) ubeyimpendulo yami
ngoba uthando lungehlule
m mhhm thando lungehlule mamaa ye eh yeah
Song Discussions is protected by U.S. Patent 9401941. Other patents pending.

Enjoy the lyrics !!!